Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 juni 2018
Uit de schuttersputjes
Jan Fokkema blogt over de verstedelijkingsopgave en over de investeringsstrategie voor duurzame verstedelijking van de NEPROM.

Deze column verscheen in Cobouw op 14 juni 2018.

De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland stelt ons in de komende decennia voor enorme uitdagingen. Denk daarbij aan de woonopgave, de energietransitie, de klimaatdoelstellingen, de mobiliteitsrevolutie en de verduurzaming van onze leefomgeving.

Die opgaven gaan gepaard met omvangrijke, concurrerende ruimteclaims en hebben grote invloed op de ruimtelijke inrichting van ons land en daarmee op de beleving van de dagelijkse leefomgeving.

Gezien de omvang, de veelzijdigheid en de complexiteit van de verstedelijkingsopgave is het noodzakelijk om die weer op nationaal niveau op te pakken. Dat vereist intensieve samenwerking tussen markt en publieke partijen en een open debat over wat zij gezamenlijk kunnen betekenen voor stad en land.

Als bijdrage aan dat debat hebben veertien grote marktpartijen zeer recent, onder verantwoordelijkheid van de NEPROM, de Investeringsstrategie voor duurzame verstedelijking gepubliceerd.

Duurzame kwaliteit
In die investeringsstrategie neemt het wonen een leidende positie in. Om een einde te maken aan de schaarste op de woningmarkt en te voorzien in de woningvraag van een sterk groeiende aantal huishoudens moeten er in de periode tot 2030 circa één miljoen woningen worden gebouwd.

Dat vergt enorme investeringen, waarbij ontwikkelaars, beleggers, corporaties en bouwers eerst en vooral moeten inspelen op de woonwensen van huidige én toekomstige generaties. Maar minstens zo belangrijk is dat die woonopgave wordt verbonden met de andere, lange termijn maatschappelijke opgaven.

Daar waar geïnvesteerd wordt ontstaan kansen. We moeten de woningbouwopgave benutten om de duurzame kwaliteit van zowel het stedelijke gebied als van de open ruimte over de volle breedte te versterken. Werk met werk maken en daarbij ontkomen we niet aan het maken van heldere keuzes waaraan we langjarig  onze investeringen verbinden.

De polarisatie voorbij
In de recent gepubliceerde investeringsstrategie maken betrokken marktpartijen vergaande keuzes waar het gaat om wonen, energie, mobiliteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Keuzes waarin grote maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid wordt getoond. Die keuzes worden onderbouwd en beargumenteerd.

Niet vanuit het idee dat marktpartijen de wijsheid in pacht hebben, maar om het gesprek aan te gaan. We zoeken niet de polarisatie, maar willen daar juist een einde aan maken. Wij willen vanuit een open houding samen met overheden en andere belanghebbenden werken aan een breed gedragen ruimtelijke ontwikkelingsvisie, die niet slechts één gemeenteraadsperiode meegaat, maar die veel langer houdbaar is. Met als doel een duurzaam thuis, nu en in de toekomst.

Jan Fokkema
Directeur NEPROM

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/jan-fokkema/jan-fokkema1-286.jpg, abc

Tags