Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/Paulus-Jansen.jpg
Nieuws
13 december 2017
Utrechtse Raad neemt Actieplan Middenhuur aan
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 december is het Actieplan Middenhuur, zoals voorgesteld door het Utrechtse College van B&W, aangenomen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 december is het Actieplan Middenhuur, zoals voorgesteld door het Utrechtse College van B&W, aangenomen.

NEPROM en IVBN boden de stad in dit kader eerder een Investeringsakkoord aan. Wethouder Paulus Jansen (foto) wilde hierover echter het gesprek niet aangaan en liet het oordeel over het plan aan de Raad over. Die stemde uiteindelijk in grote meerderheid voor het voorstel van het College, met een beperkt aantal amendementen.

De belangrijkste aanvullingen op en wijzigingen in het collegevoorstel zijn:

  • Rapportage aan de Raad over de afwijkingen van de afsprakenset (met name inzake kwaliteit en duurzaamheid);
  • Het toevoegen van de inzet van publiekrechtelijke instrumenten (aan de mix van instrumenten), zoals het vaststellen van een percentage middeldure huurwoningen in een bestemmingsplan;
  • Het vaststellen van een ondergrens van het middenhuursegment op de liberalisatiegrens;
  • De maximale huurverhoging zal gelijk zijn aan inflatie plus 1%, op basis van een amendement (inflatie gemeten volgens de ‘jaar-op-jaarmethode’ van CPI-alle huishoudens op basis van de reeks 2015=100). Dit mede naar aanleiding van het voorstel van NEPROM en IVBN, dat echter maar voor de eerste tien jaar zou gelden; de Raad heeft nu ingestemd met 20 jaar inflatie plus 1%;
  • De inkomenseis voor een middenhuurwoning wordt niet hoger dan 48x de maandhuur;
  • Doorstromers uit de sociale huur krijgen voorrang bij de toewijzing van een substantieel deel van de middenhuurwoningen.  

De minimale exploitatietermijn van 20 jaar bleef dus helaas ongewijzigd. Wethouder Paulus Jansen onderstreepte in zijn toelichting dat de vastgestelde regeling het vertrekpunt zal zijn bij onderhandelingen met marktpartijen, en dat locatiespecifieke afwijkingen mogelijk zijn.

We volgen de effecten van het Actieplan Middenhuur in Utrecht nauwgezet. We stellen het op prijs als leden ons informeren over anterieure overeenkomsten in Utrecht - in het bijzonder over de afspraken die gemaakt zijn m.b.t. de programmering en middenhuur. 

Uiteraard blijft de NEPROM zich inzetten voor een evenwichtig woningmarktbeleid. De NEPROM zal bezien op welke manier zij verder wil omgaan met het investeringsvoorstel dat aan Utrecht is gedaan.