Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
29 januari 2018
Van Gijzel presenteert aanbevelingen middenhuur
Maandag 29 januari presenteerde Rob van Gijzel zijn advies aan het kabinet over het segment middenhuurwoningen. De NEPROM neemt afstand van enkele aanbevelingen.
‘Voorgestelde regulering van middenhuur leidt tot ernstige aantasting van de woningproductie.'

Maandag 29 januari presenteerde Rob van Gijzel tijdens de ‘Middag van de middenhuur’ als voorzitter van de Landelijke Samenwerkingstafel middenhuur zijn advies aan het kabinet over het segment middenhuurwoningen. De NEPROM heeft – samen met andere partijen waaronder IVBN – kritisch gereageerd op enkele aanbevelingen, waaronder het advies om naast de sociale huur ook middenhuurwoningen door het Rijk te laten reguleren. De marktpartijen wijzen er op dat die ingreep de nieuwbouwproductie ernstig zal raken en dat daardoor juist minder woningen op de markt zullen komen.

In het afgelopen jaar hebben gemeenten, marktpartijen en corporaties onder leiding van Van Gijzel op lokaal niveau gewerkt aan het vergroten van het aanbod aan middenhuur. Op veel plaatsen heeft dat overleg vruchten afgeworpen en hebben marktpartijen en gemeenten de handen ineen geslagen om de woningproductie verder aan te jagen en om een substantieel deel daarvan in de vorm van middenhuurwoningen te realiseren. De huidige regelgeving blijkt partijen voldoende basis te bieden om tot vrijwillige afspraken te komen over het vergroten van het aandeel middenhuur. De NEPROM wil de samenwerking in de komende periode graag verbreden naar het aanjagen van de woningproductie in alle marktsegmenten, en naar veel meer gemeenten.

Middenhuur en sociale huur op één lijn?
De NEPROM waardeert de inzet die Van Gijzel in het afgelopen jaar binnen de Samenwerkingstafel heeft getoond, maar spreekt haar verbazing uit over enkele van zijn aanbevelingen. Met name zijn aanbeveling om zowel de bestaande voorraad als de nieuwbouw middenhuur op een zelfde manier te gaan reguleren als de sociale huursector, stuit op veel onbegrip. Van Gijzel stelt voor om het huidige puntenstelsel voor de gereguleerde huurwoningen ook te laten gelden voor huurwoningen tussen de € 711 en de € 950. Voorts wil hij lokale bestuurders laten bepalen welke aanvangshuren mogen worden gevraagd en hoe de jaarlijkse huurverhoging eruit ziet. 

Niet rendabel
De NEPROM is er van overtuigd dat daardoor het segment middenhuurwoningen niet meer rendabel zal zijn voor Nederlandse en buitenlandse investeerders en dat zij en masse zullen afhaken. Daardoor valt de financiële bodem weg onder tal van woningontwikkelingen en zal de woningproductie opnieuw sterk terugvallen. Bovendien zal een dergelijke regulering de doorstroming ernstig hinderen en zal de Nederlandse woningmarkt nog vaster komen te zitten.

Markttoets
De NEPROM keert zich ook tegen de door Van Gijzel voorgestelde versoepeling van de zogenoemde markttoets voor corporaties, die er feitelijk op neer komt dat corporaties voortaan middenhuurwoningen mogen bouwen, zonder dat zij hoeven te voldoen aan de rendementseis die voor marktpartijen geldt. Dat gaat ons te ver. Samen met de beleggers willen wij met Aedes om tafel om in goed overleg te komen tot een aanpassing van de markttoets, die het corporaties gemakkelijker maakt om zelf middenhuur te bouwen in wijken met veel corporatiebezit en waar marktpartijen niet bereid zijn om te investeren.

De NEPROM vertrouwt er op dat verantwoordelijk minister Ollongren in de kabinetsreactie (die in maart zal verschijnen) de kritiek vanuit marktpartijen op de voorgestelde regulering zal meewegen.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/Cruquius286.jpg

Tags