Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
21 augustus 2013
Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders
Na het zomerreces wordt het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders plenair behandeld in de Tweede Kamer. Het beoogt de rechtsbescherming van klokkenluiders te regelen.
Na het zomerreces wordt het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders plenair behandeld in de Tweede Kamer. Het beoogt de rechtsbescherming van klokkenluiders te regelen, een Huis voor klokkenluiders en een Fonds op te richten.

Het doel is de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen. Dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd door een ‘Huis voor klokkenluiders’. Dit Huis zal de melder ook adviseren. Deze adviestaak wordt overigens nu ook al uitgevoerd door het Adviespunt klokkenluiders. Het Fonds ondersteunt verzoekers zo nodig (en zeer beperkt) financieel. 

Volgens het voorstel kunnen meldingen gedaan worden door (ex- en huidige) werknemers, zowel in de publieke als in private sector, en door zelfstandigen. Volgens de Memorie van Toelichting moet de melding ‘te goeder trouw’ gedaan worden; vanuit zuivere motieven. Wat zuivere motieven zijn en hoe die vast te stellen zijn, is niet geheel duidelijk. Er is een interessant amendement ingediend (door de heer Bisschop/SGP). Het houdt in, dat er volgens de procedure eerst intern gemeld wordt. Als de melding intern niet adequaat afgedaan wordt, kan alsnog aangeklopt worden bij ‘het Huis’.

De NEPROM is enthousiast over het voorstel, hoewel je kritisch zou kunnen zijn over de vraag of zowel de melder als het bedrijf/de instantie waarover gemeld wordt voldoende beschermd worden. De NEPROM is van mening dat een cultuuromslag nodig is om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk gebruik gemaakt gaat worden van de faciliteiten die de wet bevat.

Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070-337 03 35).
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/klok.jpg

Tags


Downloads