Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 februari 2018
Wetswijziging nodig voor versnelling woningbouw
In een brief aan minister Ollongren bepleit de NEPROM vergaande aanpassingen van de Crisis- en herstelwet en een aantal andere maatregelen met als doel de woningproductie te versnellen.

Ontwikkelaars bepleiten versnellingspakket

De NEPROM bepleit vergaande aanpassingen van de Crisis- en herstelwet en een aantal andere maatregelen met als doel de woningproductie te versnellen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en de betaalbaarheid.

Recentelijk kondigde minister Ollongren van BZK aan dat zij wettelijke maatregelen wil treffen om de woningproductie te versnellen. In een reactie daarop stelt de NEPROM in een brief aan de minister een groot aantal maatregelen voor, waaronder ingrijpende aanpassingen van de Crisis- en herstelwet. Het totale pakket aan maatregelen moet tot een aanzienlijke bekorting leiden van de tijd tussen initiatief en realisatie.

Crisis- en herstelwet vaker benutten
Op dit moment kunnen projecten die onder de Crisis- en herstelwet vallen, bepaalde ontheffingen verkrijgen van verschillende wetten, waaronder de Wro. De NEPROM stelt voor om de wet aan te passen en veel vaker te benutten voor het versnellen van woningbouwprojecten. NEPROM-directeur Jan Fokkema: “Woningbouwprojecten kunnen dan bijvoorbeeld gebruik maken van kortere procedures bij de Raad van State. Ook stellen we voor om anders om te gaan met schadeclaims, waardoor die tot minder vertragingen leiden zonder aantasting van de rechtsbescherming van burgers. Verder willen we graag dat de Crisis- en herstelwet niet langer gebruikt mag worden voor projecten waar initiatiefnemers worden gedwongen om bovenwettelijke maatregelen te treffen, zoals vergaande duurzaamheidseisen of zeer stringente regulering van middeldure huurwoningen. Dat soort extra eisen leidt juist tot kostenverhoging en vertraging.”

Ladder voor Duurzame Verstedelijking
Naast een groot aantal andere praktische maatregelen stelt de NEPROM voor om de Ladder voor Duurzame Verstedelijking buiten werking te stellen voor woningbouw binnen bestaand stedelijk gebied en de ladder zodanig aan te passen dat gemeenten en provincies voortaan woningbouwplannen mogen vaststellen voor een plancapaciteit tot 130%.  Het gebruik van de ladder ten behoeve van zuinig ruimtegebruik en de bescherming van de open ruimte staat voor de NEPROM niet ter discussie. De ontwikkelaars beklemtonen in hun brief aan de minister dat te treffen maatregelen niet tot concessies aan kwaliteit en betaalbaarheid mogen leiden.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/kasja-ollongren286.jpg

Tags