Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 oktober 2014
Woning pas in aanbouw bij start bouw
De Hoge Raad heeft in twee arresten geoordeeld dat pas sprake is van een ‘woning in aanbouw’ voor de inkomstenbelasting bij start van de bouwwerkzaamheden.
De Hoge Raad heeft in twee arresten geoordeeld dat pas sprake is van een ‘woning in aanbouw’ voor de inkomstenbelasting bij start van de bouwwerkzaamheden.

Dit betekent dat de rente vanaf de verwerving (van de grond) tot start bouw niet aftrekbaar is voor de koper van een woning.

Hier kun je de arresten lezen:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2014:305
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2014:339

De Hoge Raad heeft het begrip ‘woning in aanbouw’ in overeenstemming met het spraakgebruik uitgelegd. Er is geen sprake van een woning in aanbouw als onbebouwde grond verworven wordt met de intentie daarop in de toekomst een eigen woning te (laten) bouwen. De NEPROM heeft de kwestie en de nadelige gevolgen inmiddels aangekaart bij het Ministerie. 

UPDATE – Uit de Nota naar aanleiding van het Verslag (belastingplan 2015) blijkt dat de Staatssecretaris voornemens is een en ander als volgt op te lossen:

Leden van de fracties van CDA en ChristenUnie vragen naar de gevolgen van de arresten van de Hoge Raad van 3 oktober 201420, waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de wet geen hypotheekrenteaftrek toestaat voor een nieuwbouwwoning tot het moment van heien of fundering leggen. De leden van de CDA-fractie vragen of de uitkomst van de arresten in overeenstemming is met de ratio van de hypotheekrenteaftrek. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of het kabinet voornemens is om de wet op dit punt spoedig aan te passen.

De Hoge Raad heeft naar de mening van het kabinet in de genoemde arresten terecht geoordeeld dat in die concrete situatie geen sprake is van een woning in aanbouw voor de eigenwoningregeling. Een stuk grond waarbij de belanghebbende enkel de intentie heeft om te gaan bouwen kwalificeert ook naar de opvatting van het kabinet niet als zodanig.

De uitleg van de Hoge Raad van het begrip woning in aanbouw in de Wet IB 2001 in meer algemene zin is echter een andere dan die de wetgever voor ogen heeft gestaan. De wetgever beoogde ook in de situatie dat concrete stappen zijn gezet waaruit naar redelijke verwachting valt aan te nemen dat de bouwwerkzaamheden binnen afzienbare tijd gaan beginnen, sprake te laten zijn van een woning in aanbouw. Deze uitleg van het begrip woning in aanbouw voor de eigenwoningregeling wordt in de praktijk ook toegepast door de Belastingdienst.

Het kabinet is voornemens om deze lijn in de uitvoeringspraktijk te bestendigen. Hiertoe wil het kabinet de nu ontstane onduidelijkheid inzake het begrip woning in aanbouw wegnemen door middels wetswijziging voornoemde beoogde uitleg nadrukkelijk kenbaar te maken. Vooruitlopend daarop zal bij beleidsbesluit worden goedgekeurd dat de huidige praktijk wordt voortgezet. De arresten zijn daarom niet van invloed op de huidige wijze van beoordeling van de aftrekbaarheid van bouwrente, hypotheekrente of de kosten die verband houden met het aangaan van een hypotheek.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/grondprijzen.jpg

Tags