Skip Navigation LinksEvents

cc589460-7db5-4988-8ed1-ee4846392ea5
Event
16 december 2022
Bijeenkomst Regionale Woondeals
Op vrijdag 16 december organiseert de NEPROM een bijeenkomst om mee te denken over de werkwijze m.b.t. de uitvoering van de regionale woondeals.
4c90635d-8614-433e-b594-48eb6555cb40
Nu het traject van de reality checks is doorlopen en op provinciaal niveau in kaart is gebracht hoeveel woningen er moeten komen om de beoogde 900.000 te behalen, worden de plannen ook doorvertaald naar regionaal niveau. Het ministerie van BZK heeft de provincies verder onderverdeeld in 37 regio's waar nu concrete plannen voor realisatie uit voort moeten vloeien, die zullen worden vastgelegd in regionale woondeals.

Bij de totstandkoming en de uitvoering van de woondeals is betrokkenheid van de marktpartijen essentieel. Dit heeft NEPROM samen met haar partners in de Woningbouwcoalitie (Bouwend Nederland, Aedes, VEH, NVM, IVBN, WoningBouwersNL en NEPROM) ook nadrukkelijk meegegeven aan de minister in een gezamenlijk overleg op 3 november.

Om de papieren werkelijkheid van de plancapaciteit om te zetten naar concrete projecten moeten de marktpartijen op alle niveaus aan tafel zitten. Hier is gehoor aan gegeven en er worden stappen gezet om die vertegenwoordiging op regionaal, provinciaal en rijksniveau vorm te geven. Voor ons staat voorop dat de eerste gesprekken gevoerd moeten worden tussen gemeenten, projectontwikkelaars en corporaties om samen de voortgang op de verschillende projecten te bespreken en te komen tot harde plannen. Via bestuurlijke overleggen tussen provincie en regio's en op Rijksniveau kan op basis van terugkoppeling vanuit de regio's de voortgang bewaakt worden en zo nodig bijgestuurd worden. De minister toont zich ontvankelijk voor het instellen van een nationaal beraad woningbouw, met daarin naast de overheden de leden van de woningbouwcoalitie. Zo houden we een vinger aan de pols en kan er snel geacteerd worden als dat nodig blijkt te zijn.

Om dit traject te concretiseren gaan we graag met onze leden in gesprek over de voorgestelde werkwijze en de vertegenwoordiging, die deels zal bestaan uit leden, versterkt door ons bureau. We willen je dan ook graag uitnodigen om deel te nemen aan de bijeenkomst op 16 december waar we dit voorstel verder vormgeven en afspraken maken over de werkwijze. 

Locatie: NEPROM, Westeinde 28, 2275 AE Voorburg
Tijd: 12.30 - 14.30 uur (inclusief lunch)

Aanmelden
Meld je aan via het ledennet door op de groene knop 'aanmelden' te klikken. Deze bijeenkomst is alleen voor deelnemers werkzaam bij NEPROM-lidbedrijven. 
 
e778ba01-a7c4-4a8a-aefb-7cf31841aa66