Nieuws
25 juli 2019
Reiswijzer Gebiedsontwikkeling
De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is al jaren hét handboek voor publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling. Sinds het verschijnen van de laatste Reiswijzer in 2011 is er het nodige veranderd. Deze uitgave is geheel vernieuwd, wederom in goede samenwerking tussen overheden en marktpartijen.

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 biedt een compleet overzicht van alle afwegingen die overheden en marktpartijen moeten maken bij (het komen tot) samenwerking bij gebiedsontwikkeling, van initiatief tot en met realisatie. Net als eerdere edities bevat ook deze een toelichting op alle relevante wet- en regelgeving. De Reiswijzer geeft praktische tips om de juiste afwegingen te maken en beschrijft hoe partijen ook zonder zwaar opgetuigde tenders een vruchtbare samenwerking kunnen aangaan.

In gebiedsontwikkeling komen vele actuele vraagstukken samen: de bouw van een miljoen woningen, verduurzaming van de gebouwde omgeving, klimaatadaptie, energieneutraal bouwen en betaalbaarheid. De wens om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande stedelijke omgeving maakt het er niet eenvoudiger op. Mondige burgers, versnipperde grondposities, lange doorlooptijden en veranderende omstandigheden zijn allemaal factoren om rekening mee te houden. Samenwerking en flexibiliteit zijn vereist om in dit complexe speelveld tot goede resultaten te komen.

Om het wonen betaalbaar te houden is het essentieel om de ambities goed af te stemmen op de financiële mogelijkheden. Daarom is er in de nieuwe Reiswijzer veel aandacht voor het bewust zoeken van de juiste balans tussen flexibiliteit en (vermeende) zekerheid, tussen ambities en betaalbaarheid. Onderdeel daarvan is het beperken van de investeringen van private én publieke partijen om tot samenwerking te komen. Daarbij is het belangrijk dat plannen en afspraken flexibel genoeg zijn om ze aan te passen aan nieuwe inzichten en wijzigende omstandigheden.

Mogelijkheden om goedkoper en flexibeler een samenwerking aan te gaan, zijn bijvoorbeeld de een-op-eensamenwerking of onderhandse selectie. Ook het vragen van een globaal uitgewerkte plan in plaats van een gedetailleerd ontwerp is een mogelijkheid om de kosten van inschrijving en uitschrijven en beoordelen binnen de perken te houden en flexibiliteit te garanderen. De meest globale vorm is een partnerselectie, waarbij de uitvraag beperkt blijft tot een visie op de ontwikkeling, de aanpak en het commitment. De uitgebreide beschrijving van de partnerselectie en de mogelijkheden van een-op-eensamenwerking zijn nieuw in deze Reiswijzer.

Ook nieuw is de uitwerking van de dialoogprocedure. Bij projecten met grote risico’s of een hoge complexiteit kan deze methode tegemoet komen aan de behoefte om tussentijds af te stemmen of de uitvraag goed begrepen is en of de oplossingen waar de marktpartijen aan denken aansluiten bij de behoeften van de uitschrijver. Ook kan een dialoog worden toegepast om de kaders van de definitieve uitvraag aan te passen op basis van nieuwe inzichten uit de dialoogfase. Belangrijk dilemma daarbij is dat de kosten van een dergelijke procedure flink kunnen oplopen, voor zowel de marktpartijen als de overheid. Terughoudendheid is dan ook geboden.

De NEPROM zet zich al langere tijd in voor verbetering van de praktijk van ontwikkelcompetities en is een van de initiatiefnemers voor de Reiswijzer. Eerdere publicaties hebben hun vruchten afgeworpen, maar de bekendheid is in de loop van de jaren weggezakt. Wij vertrouwen erop dat de nieuwe Reiswijzer voor velen weer een handig hulpmiddel zal zijn om sneller en effectiever te komen tot samenwerking bij gebiedsontwikkeling.

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 is geschreven door AKRO Consult en het Instituut voor Bouwrecht in opdracht van de Nederlandse Vereniging  van Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Bouwend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).  In de loop van september komt hij in druk en digitaal beschikbaar. De kosten voor de gedrukte versie zijn € 20,- incl. btw en verzendkosten. Wil je alvast een exemplaar reserveren? Stuur dan een mail naar info@neprom.nl o.v.v. ‘Reservering Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019’.

We hebben het voornemen om in het najaar een of meer bijeenkomsten te organiseren waarin we de nieuwe Reiswijzer toelichten en aan de hand van een casus in gesprek gaan over de toepassing ervan in de praktijk. Meld je aan voor onze mailinglijst als je hiervoor een uitnodiging wilt ontvangen.