Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Woon2021.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Woon2021.jpg
Nieuws
12 oktober 2022
Levendig gesprek over WoON 2021
ABF Research presenteerde de resultaten van het WoON 2021 aan een groep geïnteresseerde NEPROM-leden. Daarbij ontspon zich een levendig gesprek over wat de leden nog meer zouden willen weten.

In juni kwam het WoON 2021 over de periode 2018-2021 uit. Onderzoekers Michael Stuart-Fox, Tom Kleinepier en Berry Blijie (ABF Research) presenteerden de resultaten en gingen daarover in gesprek met een groep geïnteresseerde NEPROM-leden.  

Globale inzichten 
Het WoonOnderzoek Nederland (WoON) is een groot, langlopend landelijk onderzoek dat elke drie jaar door het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt uitgevoerd met hulp van ABF Research. Het onderzoek geeft inzicht in onder meer de woonsituatie, woonlasten, verhuizingen en woonwensen van huishoudens in Nederland. Er is een schat aan data beschikbaar, maar omwille van het door BZK gestelde maximum aan de omvang is het rapport vrij globaal. Onderscheid wordt o.a. gemaakt tussen corporatiehuur en private huur en koop. Andere onderverdelingen zijn gemaakt naar huishoudenssamenstelling en leeftijd of naar starter versus doorstromer vanuit koop respectievelijk huur. Logisch dus dat er veel behoefte was aan verdieping. 

Uitsplitsing gewenst 
Bij veel van de gepresenteerde tabellen en grafieken kwam de vraag naar terug of deze zijn uit te splitsen naar institutionele beleggers en particuliere beleggers. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de woonlasten, tijdelijke contracten, tevredenheid met de woning en energielabels. Ook een uitsplitsing naar bouwjaar (nieuwbouw versus bestaande woningen) zou men waardevol vinden. Een ander punt is de groep 65+. Die is zeer divers, zien de aanwezigen, en mede door de verhoging van de pensioenleeftijd is die diversiteit alleen maar toegenomen. 

Verrassende uitkomsten 
Over de vraag aan de onderzoekers wat zij de meest verrassende uitkomst van het onderzoek vonden, moesten  zij diep nadenken. Veel is een bevestiging van dingen die je uit andere bronnen al wel weet, gaven ze aan. Om toch maar een paar opvallende zaken te noemen: je ziet nergens zo duidelijk de grote toename van het aantal particuliere huurwoningen als in dit onderzoek. En ook het aandeel tijdelijke contracten onder recent verhuisden is onverwacht hoog. Later in het gesprek komt nog een conclusie naar voren die de onderzoekers verrassend noemen. Dat is dat er ondanks corona geen grote verschuivingen te zien zijn in de antwoorden op de in stelling "de woning is niet te klein"

Vervolg 
Na de vraag wat men verder nog zou willen weten, ontspint zich een levendig gesprek waarin vele vragen de revue passeren over verhuisgedrag, doorstroming, gewenste woonmilieus, trek van en naar centrale steden in de loop van de tijd etc. Men is ook benieuwd of mensen liever een extra kamer hebben of liever een eigen parkeerplaats. En of je een andere discussie krijgt over wat betaalbaar is als je de koppeling legt met de totale woonlasten in plaats van enkel naar de huur te kijken. Een vraag die veel discussie oproept is niet zozeer een onderzoeksvraag als wel een politieke of beleidsmatige. In hoeverre moeten we bouwen naar behoefte? Kortom, voldoende voer voor nader onderzoek en discussie over wat we met de resultaten kunnen of moeten doen. Afgesproken is om in een vervolgbijeenkomst te bespreken aan welke onderzoeksvragen prioriteit te geven. 

Meer informatie 
De onderzoekers verwijzen naar onderstaande sites voor meer interessante informatie: 

De Kernpublicatie over WoON 2021 die ABF Researsch in opdracht van BZK heeft opgesteld is te vinden op www.woononderzoek.nl (klik op "Kernpublicatie"). 

De online databank Citavista bevat uitgebreidere cijfers uit WoON 2021 (met diverse uitsplitsingen en cijfers op regioniveau). In een dynamisch rapport kun je zelf een regio/gebied selecteren. Via de achterliggende databank met alle cijfers kun je zelf tabellen en grafieken samenstellen. 

De openbare (niet volledige) versie van het WoON2021-bestand is te downloaden bij DANS. Je moet wel toestemming vragen voordat je het bestand daadwerkelijk kunt downloaden. 

Monitor Ouderenhuisvesting: in opdracht van BZK maakt ABF deze Monitor, die bestaat uit een rapport, een online dashboard en een databank waar gebruikers zelf tabellen en figuren kunnen samenstellen.

Tags