Nieuws
15 juli 2014
Wet Aanpak Schijnconstructies
In een brief aan de Tweede Kamer laat Minister Asscher weten dat het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies voor advies aan de Raad van State is verzonden.
In deze brief aan de Tweede Kamer laat Minister Asscher weten dat het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies voor advies aan de Raad van State is verzonden. Het is dus nog niet openbaar. Graag praten we jullie bij over de voortgang. In de brief geeft Asscher namelijk aan dat het wetsvoorstel de volgende aspecten omvat:

 1. De WAS regelt, in aanvulling op de bestaande voorschriften uit het Burgerlijk Wetboek (BW) omtrent de loonstrook, dat een loonstrook aan bepaalde eisen moet voldoen en op verzoek aan de toezichthouder moet worden verstrekt;
 2. In de WAS wordt voorgesteld om de werkgever te verplichten op de loonstrook te specificeren welke onkostenvergoedingen zijn verstrekt en aan te geven hoe hoog deze zijn;
 3. In de WAS wordt voorgesteld werkgevers te verplichten om minimaal het gedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal uit te betalen. Aan de hand van een bankafschrift kan dan vastgesteld worden dat daadwerkelijk uitbetaald is;
 4. Om volledige betaling van het minimumloon zeker te stellen wordt het niet langer toegestaan te verrekenen met het wettelijk minimumloon;
 5. Er wordt een wettelijke regeling voorbereid om inspectiegegevens van de Inspectie SZW in het nalevingstoezicht op de arbeidswetten op individueel bedrijfsniveau openbaar te kunnen maken;
 6. In de WAS wordt een ketenaansprakelijkheid voor het loon van alle opdrachtgevers opgenomen. Het doel van deze uitbreiding is te zorgen voor bona fide ketens waarin werknemers het verschuldigde loon ontvangen. Dit kan naast het wettelijk minimumloon, ook het verschuldigde cao-loon of bij individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen loon zijn. Door deze uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid kan een werknemer andere partijen (schakels) in de keten aanspreken op betaling van het verschuldigde loon als de werkgever niet in rechte aanspreekbaar is. Het uitgangspunt is wel dat een werknemer altijd eerst zijn werkgever aanspreekt op betaling van het verschuldigde loon. Daarna kan een werknemer naar de eerstvolgende schakel in de keten en op deze manier steeds een schakel hoger in de keten aanspreken. Hierdoor is er sprake van een volgtijdelijk systeem. Een opdrachtgever kan wanneer hij aansprakelijk wordt gesteld aangeven wat hij heeft gedaan om aannemelijk te maken dat de onderbetaling hem niet verweten kan worden. Uiteindelijk is het aan de rechter om, op basis van de specifieke omstandigheden van het geval, te beoordelen of een opdrachtgever niet-verwijtbaar heeft gehandeld. Van de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid zal naar verwachting met name een preventieve en correctieve werking uitgaan.
  Om de consequenties van de ketenaansprakelijkheid voor de uitvoering beter in beeld te brengen zal er een ‘praktijktoets’ plaatsvinden;
 7. Ter verbetering van de cao-naleving en –handhaving wordt de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten op een aantal punten aangepast. Dit voor periodes waarin geen avv’de cao geldt;
 8. Informatie-uitwisseling van de Inspectie SZW aan cao-partijen ten behoeve van de cao-handhaving wordt van een wettelijke grondslag voorzien;
 9. Aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld o.g.v. jurisprudentie zijn mogelijk in de toekomst;
 10. Asscher bekijkt nog of ook andere arbeidsvoorwaarden meer gelijk getrokken moeten worden;
 11. Hij wil ook voor andere opdrachtgevers dan in de bouw kijken of de ketenaansprakelijkheid uitgebreid moet worden.
Bekijk hier het NEPROM standpunt.

Voor meer achtergrondinformatie over dit onderwerp kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070 – 337 0335).

Tags