Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
1 juni 2022
DVDP-verslag: Werken aan goede kernen – kansen en uitdagingen voor projectontwikkelaars

Dag van de Projectontwikkeling 2022, sessie 14
Werken aan goede kernen – kansen en uitdagingen voor projectontwikkelaars

De sessie 'Werken aan goede kernen: kansen en uitdagingen voor projectontwikkelaars', georganiseerd door de kennis- en netwerkorganisatie, ging in op wat de dynamiek in de detailhandel en de wens tot menging van functies in centrumgebieden betekent voor goede en vitale kernen. Twee presentaties gevolgd door een paneldiscussie. Alexandra Rosian (Colliers) ging in haar presentatie 'Beleggers in Kernen' in op beleggingsstrategieën en transacties. Binnenstedelijk vastgoed lijkt wat uit de gratie. De herstructurering in de detailhandel veroorzaakt onzekerheid en 'mixed-use', een belangrijke trend in veel centrumgebieden, is voor veel beleggers moeilijk te vatten in hun investeringsstrategie. Het zijn vooral particuliere beleggers die de stap naar de kernen zetten. Die hebben vaak ontwikkelingscapaciteit in huis of zijn in staat met gedelegeerde ontwikkelaars te werken. Dankzij een correctie in huren en rendementen voor winkelvastgoed zijn herpositionerings- en transformatieprojecten vaker haalbaar.

Vervolgens zette Frederik Vermeesch (Rijnboutt) de complexiteit van het herpositioneren van centrumgebieden uiteen aan de hand van drie concrete voorbeelden: Megastores – Den Haag, Paddepoel – Groningen en Dukenburg – Nijmegen. Gefragmenteerd eigendom is vaak een belangrijke barriere om te komen tot een goede herpositionering en functiemenging. Kernvraag is: 'wat is nu een goede kern?' En welke functiemenging en wat voor stedenbouwkundig concept sluit hierbij aan? Voor veel functies is de economische waarde en de maatschappelijk waarde lang niet altijd dezelfde, waardoor eigenaren verschillend in de wedstrijd kunnen zitten. Ook is een constante dialoog tussen eigenaren, gebruikers en de overheid van groot belang. Frederik presenteerde de recent gelanceerde Kern-visie op 'wat is een een goede kern?' als iets dat als kompas kan worden gebruikt in discussie en onderhandelingen om te komen tot een herpositionering van een centrumgebied. Een veelheid van aspecten zijn hierbij van belang die samengevat ondergebracht kunnen worden in vijf hoofdthema's: attractiviteit, bereikbaarheid, welvaart, welzijn en weerbaarheid.  

In de daarop volgende discussie, met goede interactie met het publiek, ging Gerard Groener (PiuVerde) in op het belang van duurzaamheid en flexibiliteit, niet alleen in functie en ontwerp maar ook in contracten. Vraag en functies veranderen sneller dan vastgoed, en vastgoed moet dit kunnen accommoderen. Ook zullen investeerders meer lange termijn en lokaal moeten denken, meer dan enkel vertrouwen op spreadsheets. Dit vraagt meer aandacht voor de S van ESG: ondermeer wie neemt de verantwoordelijkheid voor maatschappelijk relevante functies die als trekker kunnen fungeren in centrumgebieden, maar wellicht puur economisch minder interessant zijn.

De overheid heeft meer aandacht voor het belang van vitale kernen, en de aandacht voor binnensteden en centrumgebieden is zelfs in het regeerakkoord aan bod gekomen. Marijke van Hees (Retailagenda) ging in op hoe de overheid op verschillende niveaus de ingezette transformatie kan faciliteren en ondersteunen. Waarbij de overheid aan eigenaren de ruimte biedt om haalbare functieveranderingen in hun vastgoed te overwegen. Retailagenda is ook een platform waarlangs gemeenten kennis kunnen opdoen en kunnen leren van casestudies elders. Hiertoe zijn veel organisaties vanuit verschillende branches betrokken bij Retailagenda. Jacques de Win (Retailagenda) ging specifiek in op de eerder dit jaar vanuit het Ministerie van Economische Zaken gelanceerde Impulsaanpak waarbij gemeenten die in samenwerkingsverbanden werken aan transformatie van centrumgebieden een subsidie krijgen.   

Vanwege het grote belang van goede kernen op stedelijk, wijk- en dorpsniveau is de opgave en de noodzaak tot een gezamenlijke aanpak groot.

Auteur: Herman Kok


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/DVDP%202022/DVDP%20sessie%2024.jpg