Skip Navigation LinksDefault

Sessies

​Naast het plenaire programma hebben we een gevarieerd sessieprogramma voor jou in petto. Gericht op trends, innovaties en nieuwe concepten - zoveel mogelijk aan de hand van concrete toepassingen en voorbeelden. Met gastsprekers uit het veld van vastgoed– en gebiedsontwikkeling, maar ook met gasten uit andere sectoren.​ Meer informatie over een sessie, klik dan op de titel.

Eerste ronde  |  van 11:45 tot 13:00 uur
01
Een beloofd land op Rotterdam-Zuid  [Parallelsessie]
In deze sessie vertelt Pastors welke lessen te trekken zijn uit de aanpak op Rotterdam-Zuid en waar naast extra middelen ook meer regie vanuit het Rijk nodig is. Lessen die ook de markt zich aan kan trekken, want volgens Pastors lost die haar belofte op Rotterdam-Zuid niet in.
02
Een verdronken land?  [Parallelsessie]
Weersextremen. Wateroverlast. Of juist watertekort. De impact van klimaatverandering is groot. En wordt steeds groter. Ook in Nederland. De leefbaarheid van Nederland onder de zeespiegel lijkt daarmee op het spel te staan. Inwoners en ondernemers, ontwikkelaars en investeerders, onderzoekers en bestuurders moeten zich gaan afvragen hoe houdbaar de toekomst van dit deel van Nederland is. Want uit de meest recente studies - zoals het IPCC-rapport van augustus jongstleden - dringt een steeds alarmerender beeld op. Vanuit de wereld van de waterschappen probeert Meindert Smallenbroek u met een aanstekelijk optimisme in beweging te krijgen. Wieke Pot geeft handreikingen voor een beter begrip van de lange termijn en wat het betekent om meer vooruitziend te gaan investeren in bebouwing en infrastructuur. Ze overbrugt de lange termijn en het hier en nu met inzichten in type oplossingen en afwegingskaders die kunnen worden gebruikt voor beslissingen van vandaag.
03
Wat zoekt de stedeling als de stad haar belofte niet waar maakt?  [Parallelsessie]
Door het geringe aanbod van woningen, hoge prijzen en behoefte aan ruimte, richt de woningzoeker zich op andere gebieden dan de grote stad. Wat voor woning en woonomgeving zoekt de stedeling buiten de grote stad? En hoe ziet de ‘wooncarrière’ van de nieuwbouwkoper er uit? De NVM en haar data dochteronderneming brainbay presenteerden vorig jaar al het onderzoek over de trek uit de stad. Voor de DVDP is daar een verdiepingsslag op gedaan. Niet alleen wordt getoond hoe de verhuisstroom van nieuwbouwkopers is, maar ook wat ze per saldo kwijt zijn na aan- en verkoop. En hoe verhoudt zich dat met degenen die in de stad blijven? Is nieuwbouw te duur of te goedkoop? Hoe wordt het ultieme bouwprogramma samengesteld om aan te sluiten op de wensen van de woningzoeker? Deze analyse wordt gestaafd aan de praktijkervaring van een NVM-nieuwbouwspecialist.
04
Geluk en Gezondheid zijn essentiële onderdelen van de huidige ontwikkel- en bouwopgave. Door het welzijn van onze gebruikers centraal te stellen, kunnen we als bouwsector een positieve rol spelen in grote urgente thema’s als eenzaamheid, toenemende zorgkosten en duurzame verdichting van onze steden. Het mooie is dat hierbij maatschappelijke waarde en vastgoedwaarde hand in hand gaan. Toch blijft het vaak bij mooie woorden en nog te weinig daden. Juli Ontwerp onderzoekt samen met Syntrus Achmea, Zilveren Kruis en Blauwhoed hoe er hier echt stappen gezet kunnen worden. Hiervoor is onderzoek gedaan door het Happiness Lab, ontwikkelden ze een Programma van Eisen voor Geluk en Gezondheid en het woonconcept Samen Zelfstandig.
05
Participatie binnen de nieuwe Omgevingswet  [Parallelsessie]
Een wet die lang op zich laat wachten en veel belooft: de Omgevingswet. Met daarin een hoofdrol voor participatie. Veel ontwikkelaars zien er tegenop. Participatie levert hen gedoe op en dat wordt met deze nieuwe wet alleen maar erger. Maar kan het ook wat opleveren? Jazeker! Samen met Ernest van der Meijde delen Van der Voort en Dohle hun kennis over participatie en praktijkervaringen met het inzicht dat participatie soms gedoe is, maar dat het ook inspirerend en zelfs leuk kan zijn. Van der Meijde zijn aanpak, die soms verder gaat dan de Omgevingswet voorschrijft, leidde er toe dat 150 zienswijzen tegen een project werden ingetrokken.
06
Unfolded, Hoe unfolded ben jij?  [Parallelsessie]
Vanuit het thema ‘een beloofd land’ gaan we in deze werksessie ook echt aan de slag! Hoe zet je die belofte om in een mentale topprestatie? Het vraagt erom dat je durft te dromen zonder direct de belemmeringen te voelen of je te zeer te conformeren. Het vraagt dat je onbelemmerd vooruit durft te kijken en te denken, het vraagt dat je ‘unfolded’ bent. De afgelopen 2 jaar hebben we vaak en hard tegen ons beeldscherm zitten schreeuwen, in zoom, teams, miro, mural en talloze andere online-sessies! Tegelijkertijd zijn we misschien ook wel anders naar onze eigen leefomgeving gaan kijken en zagen we de kwaliteit er van, of we realiseerden ons wat er aan ontbrak. Op z’n minst zijn we het belang er van weer opnieuw op waarde gaan schatten! In diezelfde tijd is een aantal andere maatschappelijke uitdagingen in volle vaart op ons af gedenderd, het klimaat, de woningnood, betaalbaarheid ... Hoe zorgen we ervoor dat we met al die vraagstukken toch blijven denken in kansen, en vooral hoe zorgen we ervoor dat we samen naar dezelfde vraag kijken vanuit een perspectief dat we delen? Het vraagt om zeer authentieke interesse in mensen en hun vraagstukken, wat hen bezig houdt, welke waarden ze hebben, waar ze gelukkig van worden, hoe ze hun buurt, wijk, stad, land en wereld ervaren. En het vraagt iets van je attitude, het vraagt om openheid en het vermogen om niet vooringenomen naar vraagstukken te kijken. In de werksessie ‘unfolded’ vragen we van je om heel even los te komen van de manier waarop je altijd naar je projecten kijkt. We beloven dat je met nieuwe inspiratie en een frisse blik weer naar huis gaat!
07
Verouderde winkelgebieden als aanjager van sterke steden  [Parallelsessie]
De woningbouwopgave moet zo veel mogelijk binnenstedelijk worden opgelost. Tegelijkertijd worstelen winkelcentra met leegstand en teruglopende bezoekers door de impact van online shopping en corona. Gemeenten en eigenaren staan voor een flinke opgave: hoe verdicht je de stad en verbeter je gelijktijdig de winkelcentra? In deze sessie onderzoeken we wat nodig is om verouderde winkelgebieden succesvol te transformeren tot aantrekkelijke, toekomstbestendige en vitale stadskernen.
08
Circulair en industrieel bouwen: Lente-Akkoord 2.0  [Parallelsessie]
In deze sessie presenteren duurzame koplopers 3 thema’s die bijdragen aan circulair bouwen: digitalisering, prefab/conceptbouw, en prestatie-eisen. Door deze drie thema’s slim te combineren in het bouwproces, kan de sector versneld, betaalbaar en haalbaar de transitie vormgeven. We gaan vervolgens in gesprek welke de combinaties gemaakt kunnen worden, en wat dat oplevert.
09
Buurten in beweging: tussen weerbare wijken en gentrificatie   [Parallelsessie]
De druk op de woningmarkt in de metropoolregio Amsterdam was de afgelopen jaren fors. Dat bracht naast stijgende koop- en huurprijzen en wachtlijsten, op buurtniveau gentrificatieprocessen met zich mee. Tegelijkertijd laat nieuw onderzoek van Ymere zien dat bepaalde buurten achteruitgaan. De concentratie van te veel kwetsbare bewoners en armoede kan wijken in een neerwaartse spiraal brengen. Hoe maak je de juiste mix in een wijk? Wat werkt wel en wat niet? En hoe ziet de rolverdeling ten opzichte van private partners en gemeenten er uit? Vind elkaar en onderzoek uitruilmogelijkheden is het devies. Hieke Bakker vertelt aan de hand van onderzoek, praktijk en strategie hoe de woningcorporatie tussen de noodzaak tot wijkmenging, renovatie, toevoegen nieuwe woningen en verduurzaming en de ervaring van gentrificatie laveert om op verantwoorde wijze wijken te (her)ontwikkelen. Panelleden en de zaal gaan aan de hand van stellingen in gesprek over de dilemma’s en afwegingen en over de vraag hoe corporaties, marktpartijen en gemeenten elkaar nodig hebben.
10
Een beloofd land: senioren zijn de sleutel!  [Parallelsessie]
Data liegen niet. We worden in Nederland allemaal ouder. Tellen we nu 2,3 miljoen 65+-ers, in 2040 zijn dat er 3,3 miljoen. Maar, we bouwen nog altijd voor starters en gezinnen, terwijl woonvariaties voor empty nesters nodig zijn. Voor het Platform31-programma Woonvarianten voor senioren analyseerde Springco data over woonvoorkeuren van senioren en onderscheidde tien woonprofielen. Blauwhoed ziet al langere tijd brood in deze doelgroep en ontwikkelt concepten en producten. Verleiding is nodig! Het is belangrijk dat 'we' focus hebben op senioren en voor hen de juiste woonproducten gaan ontwikkelen. Dit leidt tot doorstroming, een lager ruimtegebruik en een gevarieerde, waardevaste woningvoorraad; tel uit je winst. Hoe hierop te sturen?


11
WoningbouwersNL Debat  [Parallelsessie]
De tijd tussen een eerste initiatief en de bouw van woningen is nu gemiddeld zeven jaar. Veel te lang! Dat moet sneller en voorspelbaarder, volgens de Actieagenda Wonen. Maar hoe dan? Om dat in beeld te brengen, nam SITE Urban Development de voorfase van gebiedsontwikkeling onder de loep, namens een brede groep opdrachtgevers (Aedes, BZK, IPO, G40, NEPROM, WoningbouwersNL, VNG en VNO-NCW). Tijdens deze sessie presenteren Geurt van Randeraat en Jonathan de Veen van Site Urban Development de resultaten van dit onderzoek. Helaas is er geen ideaaltypische aanpak die tot versnelling leidt en is versnellen niet vanzelfsprekend. Dat zijn twee van de lessen die SITE heeft getrokken uit een reeks gesprekken met betrokkenen bij een aantal leerprojecten en met externe deskundigen. Gelukkig zijn er wel degelijk aanbevelingen te doen om de complexiteit van gebiedsontwikkeling beheersbaar en behapbaar maken. Gemeenten, corporaties en marktpartijen kunnen hiermee hun voordeel doen. Onder leiding van Coen van Rooyen, Algemeen directeur van WoningBouwersNL gaan de aanwezigen hierover met elkaar in debat. Kortom, een sessie die je niet mag missen!
12
Staatsbosbeheer als groene meedenker en -doener bij woningbouwopgaven!?  [Parallelsessie]
Groene metropool, zo heet de Staatsbosbeheeraanpak van groene verstedelijking. Een natuur- en mensinclusieve kijk op de betekenis van groen én een vernieuwende aanpak van stadsontwikkeling. Hoor meer over de topografische ziekte en de dans door de schalen. En zie hoe in Purmerend de gemeente, projectontwikkelaar BPD en Staatsbosbeheer samenwerken aan een nieuwe stad. Kan meer rood buiten de stad tegelijkertijd leiden tot meer en hoogwaardiger groene natuur binnen én buiten de stad?
13
Expeditie naar Netto Positief  [Parallelsessie]
In vijf kwartier neemt Veltenaar zijn publiek mee in een confronterend en fascinerend inspiriment met veel interactie en bergen energie. Hoe komen we van ‘moment naar movement?’ Waarom is het belangrijk dat we ons opnieuw verbinden met de natuur, elkaar en met Zelf; de Bedoeling en hoe doe je dat? En wat betekent dat voor de gebouwde leefomgeving en de immense problemen waar we dagelijks mee worden geconfronteerd? Veltenaar duidt en omarmt de olifanten in de kamer; onderwerpen die we liever uit de weg gaan en niet over willen praten. Het falen van de politiek en het onvermogen van veel leiders en ondernemers om het voortouw te nemen. Wat zijn de vitale ideeën en oplossingen voor de wereld van morgen en wat betekent dat voor de gebouwde leefomgeving. Hoe wordt je als projectontwikkelaar een Netto Positief bedrijf en wat betekent dat voor het leiderschap en de keuzes die nu snel gemaakt moeten worden? Veltenaar staat garant voor veel impact en de praktijk wijst uit dat zijn deelnemers vaak maanden later nog terugdenken aan en napraten over zijn bijdrage. Aan het einde van de workshop ontvangen de deelnemers een ter plaatse gesigneerd exemplaar van ‘Once Upon a Future, Veltenaar’s laatste bestseller en genomineerd managementboek van 2021.
14
Werken aan goede kernen – kansen en uitdagingen voor projectontwikkelaars  [Parallelsessie]
Kern maakt zich sterk voor vitale kernen en verenigt de makers van het gebouwde hart. In het centrum van een stad of wijk is ruimte om te winkelen, werken, wonen, ontspannen en meer. Het is belangrijker dan ooit dat er wordt ingezet op levendige centra waar alle functies vervlochten zijn met elkaar, in de juiste balans, en waar mensen elkaar ontmoeten en kunnen consumeren. Het belang van vitale kernen wordt nog eens extra onderstreept nu het Ministerie van Economische Zaken via Retailagenda het lokaal en provinciaal beleidskader voor centrumgebieden wil versterken en lokale initiatieven wil ondersteunen. Aan de hand van de visiekaart ‘Wat is een goede Kern?’ met daarin een wijd scala aan aspecten die onderdeel zijn van een goede kern beoogt Kern een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van goede centrumgebieden. De visiekaart biedt handvatten aan betrokken stakeholders als eigenaren, gebruikers, en overheden om met elkaar te kunnen werken aan goede centrumgebieden op grootstedelijk, kleinstedelijk, wijk en dorpsniveau. De sessie gaat in op de vraag: Werken aan goede kernen, werken aan herpositionering en transformatie-trajecten, wat zijn de kansen en uitdagingen voor projectontwikkelaars?
Tweede ronde  |  van 14:00 tot 15:15 uur
15
Om goed vorm te kunnen geven aan een beloofd land is het belangrijk om de tijdgeest te duiden en te doorgronden. Als je de tijdgeest begrijpt, dan zie je wat mensen drijft en als je weet wat mensen drijft, dan kun je daarop anticiperen. Wereldnieuws en massapsychologie liggen ten grondslag aan de analyses van Boland. Wat gebeurt er in de samenleving? En wat is het effect daarvan in de dagelijkse praktijk?
16
Place led development  [Parallelsessie]
Bureau Stipo is de initiatiefnemer van de programma's The City at Eye Level en Placemaking Europe. Deze programma’s richten zich op de vraag hoe we een betere en aantrekkelijkere stad verkrijgen door aan gebiedsontwikkeling vanuit de menselijke maat te doen, denkend vanuit de openbare ruimte. Leer in deze sessie van vele inspirerende praktijkvoorbeelden.
17
Excursie: op fietsTOUR door de Binckhorst   [Parallelsessie]
Het oude industrie-en bedrijventerrein de Binckhorst transformeert naar een nieuwe hoogstedelijke stadswijk waar wonen en werken in de toekomst hand in hand moeten gaan. De kwaliteit van de leefomgeving staat tijdens deze langjarige ontwikkelingen sterk onder druk. I’M BINCK – het onafhankelijke gebiedsplatform van en voor de Binchorst, dat al sinds 10 jaar actief is in het gebied, werkt nu samen met de nieuwe buurtbewoners, bedrijven en geïnteresseerden aan een uitnodigende groene ontmoetingsplek. Doel is om de Binckhorst eerder en sneller te vergroenen. Om dat voor elkaar te krijgen is het samenwerkingsverband Bincks Groen opgezet waar naast I’M BINCK de gemeente, ontwikkelaars en de provincie deel van uitmaken. Tijdens de fietstour bezoeken we de groene ontmoetingsplaats in wording en wordt verteld wat de grote opgave mbt groen van de Binckhorst is en hoe de gebiedsgebruikers samen met I’M BINCK hier een rol in zijn gaan spelen.
18
Value cases: van beweren naar bewijzen  [Parallelsessie]
Value cases zijn voorbeeldprojecten van gebouwen waarbij opdrachtgevers en architecten geclaimde waarden onderbouwen met bewijsvoering. De BNA meent dat value cases wezenlijk kunnen bijdragen aan een betekenisvolle dialoog over de meerwaarde van architectuur, met opdrachtgevers, gebruikers en publiek. Met een concrete value case, namelijk de Markthal in Rotterdam, presenteren de ontwerpend BNA-architect MVRDV en de BNA een gerealiseerd project, waarbij deze waarden een belangrijke rol hebben gespeeld. Dit wordt gevolgd door een panelgesprek met vertegenwoordigers van de private en publieke opdrachtgevers en de sprekers.
19
De belofte van partnerselectie  [Parallelsessie]
De populariteit van de partnerselectie neemt snel toe. Overal in het land zie je het, maar wat is het eigenlijk, wat levert het op, waarom is het een goed idee en hoe pas je het toe? In deze sessie beantwoordt Sven Schroots deze en andere vragen, waaronder de vraag welke gevolgen het Didam-arrest heeft voor de toepasbaarheid van partnerselectie. Vervolgens leggen Eva Hekkenberg en Joost Snepvangers uit wat de partnerselectie hun oplevert bij de ontwikkeling van het Maasterras in Zwijndrecht.
20
Woningcorporaties bij gebiedsontwikkeling: terug van weggeweest!   [Parallelsessie]
De woningbouwproductie moet omhoog, zo is geconcludeerd in de Actieagenda Wonen. Voor woningcorporaties ligt er in het actieplan de wens om de productie te verhogen naar gemiddeld 25.000 sociale huurwoningen per jaar en bij te dragen aan 10.000 middelsegment huurwoningen per jaar. Inclusiviteit staat hierin centraal: de nieuwe buurten en wijken moeten zo veel mogelijk toegankelijk zijn voor alle doel- en inkomensgroepen. Een ambitieuze opgave en in de uitvoering een opgave die niet solistisch kan worden uitgevoerd. Hoe pak je als woningcorporatie de regie op het sociale woonprogramma? Hoe zoek je de juiste samenwerkingen in de gemengde opgave en hoe bepaal je hierbij het juiste programma dat ook (financieel) haalbaar is voor alle partijen?
21
New Gen: Woningcrisis voor jongeren; waar ligt de oplossing?   [Parallelsessie]
Op dit moment is de wooncrisis een van de meest veelbesproken onderdelen in het nieuws. Jongeren betalen torenhoge huren of kunnen geen passende (koop)woning vinden, waardoor ze in hun (levens)keuzes worden beperkt. Als New Generation van de NEPROM zijn wij onderdeel van deze jonge generatie. Wij kampen met dit probleem, én behoren tot de nieuwe generatie ontwikkelaars en beleggers die het probleem kan helpen oplossen. Wat is er nodig om tot die oplossing te komen? Samen met Arend Jonkman, postdoc onderzoeker voor het 1M Homes-initiatief aan de TU Delft, bespreken we aan de hand van data en onderzoek wat nu echt het probleem is. In een interactieve sessie zoeken we naar de meest kansrijke oplossing voor de crisis voor jongeren op de woningmarkt en hoe we als sector hierin daadwerkelijk kunnen bijdragen.
22
Meer voor Elkaar - Wordt Vastgoed Soft?   [Parallelsessie]
In deze sessie dagen Hans-Hugo Smit –sectoranalist gebiedsontwikkeling bij Rabobank - en straat-o-loog Pim van den Berg je uit om in deze dynamische tijden anders naar het vak en naar gebouwen, de stad, en leefomgevingen te kijken. Vanuit het perspectief van de mens in relatie tot de medemens. Met wat voor gebouwen en gebieden kun je dan de meeste impact maken? Krijg je betere resultaten door het zowel met elkaar als voor elkaar te doen?
23
Betaalbaar Bouwen en Betaalbaar Wonen  [Parallelsessie]
Hogere bouwproductie staat op veel agenda’s. De woningen moeten ook betaalbaar zijn. Dit terwijl grondstoffen duurder en schaarser worden, regelgeving complexer en er schaarste is aan personeel. Hoe kom je tot betaalbare woningen die snel te realiseren zijn en hoe anticipeert SWK als Garantie- en waarborgfonds op deze ontwikkelingen? In de workshop onder leiding van Eric Polman maak je kennis met drie verschillende benaderingen van betaalbaar bouwen en betaalbaar wonen.
24
Verhitte discussies om ruimte aan de randen van de stad  [Parallelsessie]
Er woeden verhitte discussies over waar 1 miljoen nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Kan dit allemaal in de stad? Mag het ook aan de rand? Een gevolg is dat de laatste open gebieden tussen steden dreigen vol te lopen. De claim om ruimte is groot: voor woningbouw, logistiek, landbouw, infrastructuur en energievraagstukken. In deze sessie presenteert Synchroon haar visie “Landschapsparken”. Een concept waarin stadsranden fors worden verdicht met woningbouw in een meer stedelijke setting. De opbrengsten die dat genereert in de grondexploitatie, worden ingezet voor aanleg van grote Landschapsparken: permanente vergroening en versterking van de natuurlijke waarden van de (verrommelde) ruimte buiten de steden. Met kansen voor houtbouw, stadslandbouw, vergroten van biodiversiteit en het oplossen van vraagstukken als duurzame energie, bodemdaling, dreigende verzilting of verschraling. De nieuwe standsranden vormen ook een antwoord op de ongedeelde stad en kan aangrenzende, verouderde wijken verbeteren en verbinden met voorzieningen en groen.
25
Prijsstijgingen en onrendabele toppen: de noodzaak van overheidsbijdragen in tijden van marktdruk  [Parallelsessie]
Het kan je niet zijn ontgaan: de prijzen van (nieuwbouw)woningen bereiken recordhoogtes. Waarom kunnen in veel gevallen gebiedsontwikkelingen voor woningbouw ondanks deze prijsstijgingen zichzelf niet bedruipen? In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een onderzoek uitgevoerd naar het effect van de prijsstijgingen op de residuele grondwaarde bij de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen en het verdienend vermogen van grondexploitaties. Daarbij wordt teruggekeken op de afgelopen 15 jaar. De onderzoeken zijn uitgevoerd door Arcadis en Stadkwadraat. In deze sessie worden de belangrijkste bevindingen uit deze onderzoeken uiteengezet. De presentaties worden gevolgd door een paneldiscussie over nut, noodzaak en neveneffecten van overheidssteun voor gebiedsontwikkelingen voor woningbouw.